Organizace výuky od 3.5. 2021 na 2. stupni

Milí žáci 2. stupně,

jsme rádi, že se můžete vrátit do školy k prezenční výuce (je povolena osobní přítomnost žáků ve škole při výuce). Už se na vás těšíme 😊

 

 Vážení rodiče,

žáci 2. stupně (6. až 9. ročníku) se vrací do školy na takzvanou rotační výuku. To znamená, že jeden týden bude probíhat prezenční výuka ve škole a další týden bude probíhat distanční výuka.

Prezenční výuka pro třídy VI. A, B, C, D a E, VII. A a B začne od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 7. 5. 2021. Prezenční výuka pro třídy IX. A a C začne od středy 5. 5. 2021. Další týden bude výuka od pondělí do pátku opět distanční, další týden opět prezenční výuka atd.

Prezenční výuka pro třídy VII. C, D a E, VIII. A, B, C, D a IX. B, D začne od pondělí 10. 5. 2021. Další týden bude výuka od pondělí do pátku opět distanční, další týden opět prezenční výuka atd.

V prvním týdnu prezenční výuky jsou plánované adaptační výlety jednotlivých tříd. Termíny jsou uvedeny v rozvrhu ve ŠOL.

Prezenční výuka žáků bude probíhat v jejich třídních kolektivech tak, jako před uzavřením školy. Hodiny Tělocviku a Hudby nebudou odpadat. Sportovní činnosti konané venku jsou povolené.

Žáci mají povinnost nosit alespoň chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole. Další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátor.

Žák, který nebude mít alespoň chirurgickou roušku, se nemůže výuky ve škole účastnit.

Budete-li mít dotazy, spojte se s třídním učitelem vašeho dítěte.


Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

Příchod žáků do školy je možný od 7:40, tak jako před uzavřením školy.

Odchod žáků ze školy po výuce:

-          žáci, kteří nejdou na oběd do školní jídelny, odcházejí po ukončení výuky ze šaten v přízemí pavilonu B ven ze školy

Podrobnosti jsou na záložce „Školní jídelna“.

 

Informace k testování žáků

U žáků je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí také u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování bude probíhat 2x týdně na začátku 1. vyučovací hodiny v pondělí a ve čtvrtek.

 Žáci se budou testovat neinvazivním antigenním testem pro samoodběr – Singclean testy, viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4, https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf).

·         Po příchodu do školy jdou žáci rovnou do třídy, nepřezouvají se a ani se nepřevlékají v šatně
·         Třída se bude testovat v kmenové učebně (dohled zajišťuje učitel, který má výuku)
·         Testování proběhne podle instrukcí, k dispozici bude i video, odkaz na něj je výše
·         Následuje vyhodnocení testů (https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf) a pak se žáci spojí
 
V případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žáku nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Nepřítomný žák

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

Pokud žák nebude přítomen na testování v pondělí nebo ve čtvrtek a dostaví se v úterý, středu nebo pátek do školy, bude test proveden při příchodu do školy.

 

https://testovani.edu.cz/

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 

Žádáme zákonné zástupce a žáky o respektování výše uvedených pravidel, abychom to všechno úspěšně zvládli 😊


vedení školy

 

 


 

 

 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně