Kontakty

VÝCHOVNÝ PORADCE 

1. až 5. ročník
Mgr. Sabina Hauerová
telefon: 378 028 245
e-mail:
hauerovasa@zs1.plzen-edu.cz  

6. až 9. ročník
Mgr. Petra Tintschlová

telefon: 378 028 229
e-mail:
tintschlovape@zs1.plzen-edu.cz

Činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

1.      Provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinuje mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) provádí základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) provádí individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
d) poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
e) spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2.      Vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.

3.      Zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžnou) a zajišťuje intervenční činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.      Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků.

5.      Poskytuje služby kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

6.      Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence.

7.      Poskytuje metodickou pomoc pedagogickým zaměstnancům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

8.      Předávává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým zaměstnancům školy.

9.      Poskytuje informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

10.   Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

11.   Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

12.   Podílí se na tvorbě školního programu poradenských služeb.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně