Kontakty

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

1. až 5. ročník
Mgr. Kamila Stuchlová
telefon: 378 028 213
e-mail:
stuchlovaka@zs1.plzen-edu.cz  

6. až 9. ročník
Mgr. Monika Svobodová

telefon: 378 028 222
e-mail:
svobodovamo@zs1.plzen-edu.cz

Činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

1.      Koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy.

2.      Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování.

3.      Metodicky vede činnosti pedagogických zaměstnanců školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledává problémové projevy chování, preventivně pracuje s třídními kolektivy apod.).

4.      Koordinuje vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy v oblasti prevence rizikového chování.

5.      Koordinuje přípravu a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

6.      Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.

7.      Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

8.      Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9.      Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

10.   Zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým zaměstnancům školy.

11.   Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

12.   Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

13.   Vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

14.   Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

15.   Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

16.   Podílí se na tvorbě školního programu poradenských služeb.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně