Kontakty

název školy: 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

sídlo: Západní 1597/18, Bolevec, 323 00 Plzeň

 

vrátnice školy (7:40 - 15:00):378 028 211
e-mailové spojení:1zs@plzen.eu
webové stránky školy:www.zs1plzen.cz
ID datové schránky: cuvmvys

 

 

 

úřední hodiny v kanceláři školy: pondělí až čtvrtek 7:30 - 15:00, pátek 7:30 - 14:00

číslo účtu školy:               48930311/0100

 

 

vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. et Bc. Radek Dolenský
, ředitel školy
telefon: 378 028 210, 602 161 886
e-mail:
dolenskyra@zs1.plzen-edu.cz

Mgr. Kamila Stuchlová, zástupkyně ředitele I. pro 1. až 3. ročník
zajišťuje přijímání žáků do 1. - 3. ročníku, řídí, organizuje a kontroluje činnost 1. - 3. ročníku
telefon: 378 028 213
e-mail: stuchlovaka@zs1.plzen-edu.cz

Mgr. Hana Pánková, zástupkyně ředitele I. pro 4. a 5. ročník a plaveckou školu
zajišťuje přijímání žáků do 4. - 5. ročníku, řídí, organizuje a kontroluje činnost 4. - 5. ročníku a plavecké školy
telefon: 378 028 213, 602 161 895
e-mail:
pankovaha@zs1.plzen-edu.cz

Mgr. Dana Jíchová, zástupkyně ředitele II.
zajišťuje přijímání žáků do 6. - 9. ročníku, řídí, organizuje a kontroluje činnost 6. - 9. ročníku
telefon: 378 028 214, 602 161 866
e-mail:
jichovada@zs1.plzen-edu.cz

Bc. Kateřina Tomešovávedoucí vychovatelka školní družiny
zajišťuje přihlašování žáků do ŠD, řídí, organizuje a kontroluje činnost ŠD
telefon: 378 028 217, 724 306 453
e-mail: tomesovaka@zs1.plzen-edu.cz

Květa Sigmundovávedoucí školní jídelny
zajišťuje přihlašování a odhlašování strávníků, řídí, organizuje a kontroluje činnost ŠJ
telefon: 378 028 240, 724 306 451
e-mail: sigmundovakv@zs1.plzen-edu.cz

Pavel Bušauerškolník a správce bazénu
řídí, organizuje a kontroluje činnost správního úseku
telefon: 378 028 241, 724 156 839
e-mail: busauerpa@zs1.plzen-edu.cz

sekretariát

SEKRETARIÁT

Mgr. Milena Balousová
vyřizuje úrazy žáků, uvolnění žáků z tělocviku, eviduje zprávy ze školských poradenských zařízení, přijímá a odesílá poštu, vyřizuje rozhodnutí o přijetí žáka do naší školy, vydává zápisové lístky na střední školu
telefon: 378 028 255, 602 161 896
e-mail:
balousovami@zs1.plzen-edu.cz

Marie Czibiková
přijímá platby do pokladny, úřední hodiny každý den od 9:40 do 10:00, v úterý a pátek od 12:30 do 14:00
telefon: 378 028 212
e-mail: czibikovama@zs1.plzen-edu.cz

Ing. Eva Bednářová
finanční referent, hlavní účetní a správce rozpočtu
e-mail: bednarova@awotax.cz

Bc. Jarmila Mlejnecká
účetní
telefon: 378 028 223
e-mail: mlejneckaja@zs1.plzen-edu.cz

Martin Kroc
zajištuje technický provoz školy a správu nemovitosti
telefon: 378 028 215, 724 327 435
e-mail:
krocma@zs1.plzen-edu.cz

výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE 

1. až 5. ročník
Mgr. Sabina Hauerová
telefon: 378 028 245
e-mail:
hauerovasa@zs1.plzen-edu.cz  

6. až 9. ročník
Mgr. Petra Tintschlová

telefon: 378 028 229
e-mail:
tintschlovape@zs1.plzen-edu.cz

Činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

1.      Provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinuje mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) provádí základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) provádí individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
d) poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
e) spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2.      Vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.

3.      Zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžnou) a zajišťuje intervenční činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.      Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků.

5.      Poskytuje služby kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

6.      Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence.

7.      Poskytuje metodickou pomoc pedagogickým zaměstnancům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

8.      Předávává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým zaměstnancům školy.

9.      Poskytuje informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

10.   Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

11.   Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

12.   Podílí se na tvorbě školního programu poradenských služeb.

metodik prevence rizikového chování

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

1. až 5. ročník
Mgr. Kamila Stuchlová
telefon: 378 028 213
e-mail:
stuchlovaka@zs1.plzen-edu.cz  

6. až 9. ročník
Mgr. Monika Svobodová

telefon: 378 028 222
e-mail:
svobodovamo@zs1.plzen-edu.cz

Činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

1.      Koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy.

2.      Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování.

3.      Metodicky vede činnosti pedagogických zaměstnanců školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledává problémové projevy chování, preventivně pracuje s třídními kolektivy apod.).

4.      Koordinuje vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy v oblasti prevence rizikového chování.

5.      Koordinuje přípravu a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

6.      Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.

7.      Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

8.      Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9.      Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

10.   Zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým zaměstnancům školy.

11.   Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

12.   Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

13.   Vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

14.   Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

15.   Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

16.   Podílí se na tvorbě školního programu poradenských služeb.

identifikační údaje školy

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

IČ: 49777521
DIČ: CZ49777521

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 591

Red IZO: 600 069 630
právnická osoba 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace vykonává činnosti:
základní škola, IZO: 049 777 521
školní družina, IZO: 115 400 010
plavecká škola, IZO: 164 101 519
jídelna základní školy, IZO: 102 664 145

zřizovatel školy

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Statutární město Plzeň

Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně prostřednictvím Magistrátu města Plzně a v souladu s organizačním řádem MMP.

spojení na zřizovatele:
Magistrát města Plzně
Úřad služeb obyvatelstvu MMP
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

učitelé a asistenti pedagoga

UČITELÉ A ASISTENTI PEDAGOGA

Kontakty na učitele a asistenty pedagoga jsou ve Škole on-line (menu Výuka - Informace k výuce - Seznam vyučujících; možno zaškrtnou Zobrazit všechny učitele).