Naše škola

I. a II. stupeň

I. stupeň

 

II. stupeň 

Vybavení školy

Vybavení školy
Dvě učebny PC, multimediální centrum, odborná centra jazyků, keramická dílna, školní divadlo, taneční sálek, posilovna, dopravní hřiště, nový atletický areál, bazén, 3 tělocvičny, pobočka Knihovny města Plzně

Sportovní zaměření

 Sportovní zaměření
Na 1. ZŠ má sportovní zaměření dlouholetou tradici, již 26 let nabízíme rozšířenou výuku tělocviku.
Nabízíme všeobecné zaměření na sport - 5 hodin tělocviku týdně (2 hodiny tělocviku, 2 hodiny sportovních činností, 1 hodina kompenzačního cvičení).
Sportovní činnosti jsou zaměřené na rozvoj dovedností v různých sportech – míčové hry (odbíjená, košíková, kopaná, florbal, házená,…), atletika, plavání, gymnastika.

Kompenzační cvičení je zaměřené na vyrovnání jednostranné zátěže (rehabilitační tělocvik) a plavání.
Kromě všeobecného sportovního zaměření nabízíme i lukostřelbu a estetickou a moderní gymnastiku.
Sportovnímu zaměření odpovídá i vybavení školy – vlastní bazén, 3 tělocvičny, 2 hřiště s umělým povrchem, nový atletický areál, posilovna.
Nabízíme zimní soustředění na lyžích, účast v soutěžích.

Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků
Výuka anglického, německého a francouzského jazyka.
Od šestého ročníku nabízíme ve třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků kombinaci anglický jazyk - německý jazyk, anglický jazyk - francouzský jazyk.
Od sedmé třídy nabízíme francouzský a německý jazyk jako povinný další cizí jazyk s dvouhodinovou týdenní dotací.
Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy. V 1. a 2. třídě se žáci audio – orální metodou seznamují s cizím jazykem přirozenou cestou prostřednictvím her, dramatizace, říkanek a zpěvu jednoduchých písní.

Od 3. do 9. třídy probíhá výuka Aj v plném rozsahu, tj. 3 vyučovací hodiny týdně. K výuce využíváme odborné učebny cizích jazyků, multimediální učebnu. K upevnění a procvičení učiva využíváme interaktivní tabuli a práci na PC (speciální výukové programy pro cizí jazyky).
Od 1. třídy si žáci vedou jazyková portfolia, do kterých si zakládají své vlastní práce z hodin Aj.
Pracujeme s cizojazyčnými časopisy. Při práci s nimi žáci poznávají kulturu jiných zemí, učí se orientovat se v cizojazyčném textu a za využití dvojjazyčných slovníků mu porozumět.

Konverzaci žáci s rozšířenou výukou jazyků procvičují v rámci výuky s rodilým mluvčím.
Každý rok pořádáme na 2. stupni školní kolo konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce s možností postupu do kola městského a krajského.


Třídy s rozšířenou jazykovou výukou

Třídy s rozšířenou jazykovou výukou
V každém ročníku na 2. stupni máme od 6. do 9. ročníku jednu třídu s rozšířenou jazykovou výukou.
Od školního roku 2009/2010 nabízíme kombinaci anglický jazyk - německý jazyk, anglický jazyk - francouzský jazyk (výuka 3 hodiny týdně anglický jazyk, 3 hodiny týdně německý nebo francouzský jazyk).

Výuku vykonávají kvalifikovaní učitelé anglického, německého a francouzského jazyka.
Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu s anglickými tituly.
Samozřejmostí je práce s Evropským jazykovým portfoliem v anglickém i německém jazyce, od roku 2009/2010 i ve francouzském jazyce.
V 6. a 7. ročníku organizujeme týdenní jazykové kurzy v Železné Rudě s výjezdy do SRN a Rakouska.
V 8. a 9. ročníku organizujeme zahraniční zájezdy do Velké Británie, SRN a do Francie.

Metoda CLIL

Metoda CLIL
Další novinkou ve výuce jazyků je zavedení metody CLIL do výuky.
Jak zkušenosti v zahraničí ukazují, výrazného pokroku ve výuce cizích jazyků dosahují žáci, kteří cizí jazyk začnou aktivně používat i v jiném předmětu, např. v matematice, zeměpisu, občanství a zdraví. Vzdělávací obsah předmětu je plně zachován, zároveň si však žáci rozšiřují slovní zásobu a aktivně zapojují cizí jazyk.

Televize ZAK

Televize ZAK
Naši školu navštívila televize ZAK a natočila o životě školy následující video
https://www.youtube.com/watch?v=LDU5-DNxOIc